Escola Local

Escola Local representa o primeiro xornal dixital escolar pensado e realizado por e para os estudantes do terceiro milenio que frecuentan a escola secundaria obrigatoria e/ou post-obrigatoria.
Non se trata soamente dun portal informativo escolar, senón dunha plataforma onde xoga un equipo gañador feito de estudantes, profesores, emprendedores, enriquecida por exemplos de boas prácticas, material formativo, ferramentas e metodoloxías innovadoras para mellorar o sistema educativo. Todo baixo a supervisión dun equipo técnico e de desenvolvemento de Ingalicia composto por xornalistas e formadores con experiencia plurianual no sector.

Queres participar como instituto? Envía un correo a : ingalicia@ingalicia.org e explicarémosche como ser membro!

Trátase dunha plataforma onde, ademais dunha páxina principal xenérica, cada instituto participante poderá ter o seu propio dominio para publicar noticias escritas polos mozos e os emprendedores locais.

Escola Local permitirá ao instituto ter un escaparate único e personalizado que contribúe a conseguir os seguintes resultados:
– Asesoramento activo e innovador
– Abertura cara ao territorio
– Conexión co tecido profesional e empresarial local
– Comunicación e valorización das iniciativas levadas a cabo polo instituto
– Fomento das relacións entre escola e empresa/traballo
– Fomento do citizen journalism ou xornalismo participativo
– Loita contra o bullying, contra as Fake News e contra a brecha de xénero coa creación de seccións específicas promocionando casos de boas prácticas e historias para compartir
– Maior conexión entre institutos da CCAA de Galicia.

Escola Local ofrece aos estudantes unha ferramenta práctica e divertida para onde poder adestrar as competencias transversais, recursos que resultan indispensables para o futuro itinerario formativo do/a nova.

Grazas a este proxecto o mundo educativo e o empresarial estarán máis en contacto e colaborarán para os que hoxe son novos estudantes, mañá sexan os profesionais que elixirán quedar na nosa terra! A metodoloxía de traballo consiste por unha banda na escritura por parte dos mozos de artigos relacionados coas súas inquietudes, paixóns, curiosidades e todos aqueles argumentos que queiran compartir para dar voz a un colectivo que poucos escoitamos fóra da escola e

doutra banda na escritura de artigos nos cales o empresario, o manager, o profesional, o dependente, o obreiro ou o artesán escriben e publican artigos, contando aos estudantes como se desenvolve o seu traballo e/ou a que se dedica a súa empresa. O coñecemento alimenta a paixón!

O noso soño é que cada instituto poida ter o seu xornal dixital!

¿COMO PARTICIPAR?
O uso da plataforma é e será gratuíto para os institutos e os alumnos participantes. A activación é rápida e sinxela. O noso equipo ofrecerá todas as ferramentas para poder facer leste soño realidade e comprométese con organizar unha sesión informativa no seu centro para dar a coñecer o proxecto e poder ofrecer a información adecuada ao referente no seu instituto así como aos mozos.
Durante a sesión informativa ensinaremos a utilizar a plataforma por unha banda e polo outro ofreceremos aos mozos as ferramentas e as técnicas para poder escribir un artigo partindo desde os elementos do storytelling.

Encantaríanos que o seu centro formase parte desta iniciativa que pretendemos estender a todo o territorio galego e en futuro, quizais, ao territorio nacional. Por favor, non dubiden en poñerse en contacto co equipo a cargo do proxecto.

Queres participar como instituto? Envía un correo a : ingalicia@ingalicia.org e explicarémosche como ser membro!

VERSIÓN EN CASTELLANO

Estimados,
Les contactamos desde la Asociación Ingalicia para hacerles partícipes de una iniciativa que sin duda podrá marcar un antes y un después para su instituto.
Les presentamos el proyecto Escola Local:
Escola Local representa el primer periódico digital escolar pensado y realizado por y para los estudiantes del tercer milenio que frecuentan la escuela secundaria obligatoria y/o post obligatoria.
No se trata solamente de un portal informativo escolar, sino de una plataforma donde juega un equipo ganador hecho de estudiantes, profesores, emprendedores, enriquecida por ejemplos de buenas prácticas, material formativo, herramientas y metodologías innovadoras para mejorar el sistema educativo. Todo bajo la supervisión de un equipo técnico y de desarrollo de Ingalicia compuesto por periodistas y formadores con experiencia plurianual en el sector.
Se trata de una plataforma donde, además de una página principal genérica, cada instituto participante podrá tener su propio dominio para publicar noticias escritas por los jóvenes y los emprendedores locales.
Escola Local permitirá al instituto tener un escaparate único y personalizado que contribuye a conseguir los siguientes resultados:

– Asesoramiento activo e innovador
– Abertura hacia el territorio
– Conexión con el tejido profesional y empresarial local
– Comunicación y valorización de las iniciativas llevadas a cabo por el instituto
– Fomento de las relaciones entre escuela y empresa/trabajo
– Fomento del citizen journalism o periodismo participativo
– Lucha contra el bullying, contra las Fake News y contra la brecha de género con la creación de secciones específicas promocionando casos de buenas prácticas e historias para compartir.
– Mayor conexión entre institutos de la CCAA de Galicia
Escola Local ofrece a los estudiantes una herramienta práctica y divertida para donde poder entrenar las competencias transversales, recursos que resultan indispensables para el futuro itinerario formativo del/la joven.
Gracias a este proyecto el mundo educativo y el empresarial estarán más en contacto y colaborarán para los que hoy son jóvenes estudiantes, mañana sean los profesionales que elegirán quedarse en nuestra tierra!

La metodología de trabajo consiste por un lado en la escritura por parte de los jóvenes de artículos relacionados con sus inquietudes, pasiones, curiosidades y todos aquellos argumentos que quieran compartir para dar voz a un colectivo que pocos escuchamos fuera de la escuela y por otro lado en la escritura de artículos en los cuales el empresario, el manager, el profesional, el dependiente, el obrero o el artesano escriben y publican artículos, contando a los estudiantes como se desarrolla su trabajo y/o a que se dedica su empresa. El conocimiento alimenta la pasión!

Nuestro sueño es que cada instituto pueda tener su periódico digital!

¿COMO PARTICIPAR?
El uso de la plataforma es y será gratuito para los institutos y los alumnos participantes. La activación es rápida y sencilla. Nuestro equipo ofrecerá todas las herramientas para poder hacer este sueño realidad y se compromete con organizar una sesión informativa en su centro para dar a conocer el proyecto y poder ofrecer la información adecuada al referente en su instituto así como a los jóvenes. Durante la sesión informativa enseñaremos a utilizar la plataforma por un lado y por el otro ofreceremos a los jóvenes las herramientas y las técnicas para poder escribir un artículo partiendo desde los elementos del storytelling.

Quieres participar como instituto? Envía un correo a : ingalicia@ingalicia.org y te explicaremos como ser miembro!